درخواست پر کردن فرم DS-260 توسط برتر مهاجرنحوه پر کردن فرم دی اس 260  • حضوری در دفتر برتر مهاجر
  • غیر حضوری از طریق تلگرام واتساپ

قسمت های فرم DS-260قسمت فرم توضیح
بخش Personal کل اعضا خانواده
بخش Address And Phone کل اعضا خانواده
بخش Family کل اعضا خانواده
بخش Previous u.s travel کل اعضا خانواده
بخش Work/Education/Training کل اعضا خانواده
بخش Security and Background کل اعضا خانواده
بخش Social Security Number کل اعضا خانواده

ثبت درخواست پر کردن فرم DS-260جهت برون سپاری فرایند پر کردن فرم دی اس 260 به برتر مهاجر فرم زیر را پر کنید

خدمات یا دوره تعرفه
پر کردن فرم دی اس شخص اصلی
کد تخفیف دارید ؟ اینجا کلیک کنید!
قیمت کل : 4,00,000 تومان